Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Konopnecentrum


obowiązujący od 01.10.2015r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.konopnecentrum.pl działającego pod adresem internetowym www.konopnecentrum.pl będących  własność G&A Sp.z o.o z siedzibą w Tarnowie, ul. Vetulani 27, 33-101 Tarnów , NIP 9930657785, REGON 362361513, KRS 0000573221 Sąd Rejonowy Kraków, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej sklep@konopnecentrum.pl
 • telefonicznie pod numerem +48 604-511-613
 • formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem : www.konopnecentrum.pl

 

II. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 8. Sprzedawca – G & A Sp.z o.o z siedzibą w Tarnowie, ul. Vetulani 27, 33-101 Tarnów , NIP 993-065-77-85, REGON 362361513, KRS 0000573221 Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego Konopne Centrum.pl jest handel detaliczny produktami, a w szczególności zdrową żywnością, ekologicznymi środkami czystości oraz kosmetykami naturalnymi, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  a)    połączenie z siecią internet o prędkości 1 Mb/s lub szybsze,
  b)    przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari,Opera
  c)   włączona obsługa JavaScript,
  d)    czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 4. Zamawiać towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.konopnecentrum.pl mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 5. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie internetowym jest zaznaczenie oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy).
   
 6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.konopnecentrum.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Konopne centrum.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Konopne Centrum.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 5. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 6. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 7. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Konopne Centrum.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Konopne Centrum.pl.
 8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody konopnecentrum.pl
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Konopne Centrum.pl,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.konopnecentrum.pl  w dni robocze
 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
  a.) za pomocą konta w sklepie internetowym (w tym wypadku przy składaniu zamówienia nie jest konieczne powtórne wypełnianie formularza zawierającego dane osobowe),
  b.) za pomocą formularza zamówienia,
 3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na pole z napisem „Do koszyka” dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie wybiera odpowiednią formę płatności oraz dostawy. W dalszej kolejności Użytkownik przechodzi do koszyka klikając w zakładkę „przejdź do koszyka”, po czym zatwierdza zamówienie klikając na pole z napisem „Zamawiam”, Po uzupełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik klika na pole z napisem „Podsumowanie”, po czym Sprzedawca wysyła niezwłocznie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny oraz informację o tym, iż kliknięcie w link aktywacyjny wiąże się z zawarciem umowy sprzedaży oraz obowiązkiem zapłaty.
 4. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
  a.)imienia, 
  b.)nazwiska,
  c.)telefonu,
  d.)aktywnego adresu e-mail,
  e.)ulicy i numeru domu,
  f.) kodu pocztowego,
  g.) miasta,
  h.) nazwy i NIP firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).
 5. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie treści zamówienia i warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
 6. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt osobisty ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 9. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a.) za pobraniem przy odbiorze;
  b.) przedpłata przelewem  na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 10. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank

ING BANK 07 1050 1722 1000 0090 3069 8071

 1. W przypadku wyboru płatności w innej formie niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy dniem złożeniem zamówienia, a dniem zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. Szczegółowe informacje odnośnie terminów realizacji zamówień znajdują się w zakładce ,, Koszty i warunki dostawy,,

 

V. DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówione towary dostarczane są:
 2. za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych - zawodowo trudniących się czynnościami przewozu: firmy kurierskiej InPost, Poczta polska
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w pkt. 1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 4. Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz terminów dostawy znajdują się w zakładce „Koszty i warunki dostawy”.

 

VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU KUPIONEGO  NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres : sklep@konopnecentrum.pl albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w pkt. 1 -adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany adres w pkt. 1 adres jego siedziby.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W celu przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy, Sprzedawca prosi o odesłanie paragonu towaru albo faktury VAT,

 

VII REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 604-511-613, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@konopnecentrum.pl).
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w pkt. 1 adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona..

 

VIII  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.
 5. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies.
 6. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych oraz stosowanych przez 
  Sprzedawcę/Usługodawcę plików cookies znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 

IX  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Konopnecentrum.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Konopnecentrum.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Konopnecentrum.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w regulaminu